SSU-rapport

Innehållsförteckning

SMS-aviseringar eller kampanjer – vilket är det populäraste användningsområdet för SMS-kommunikation inom SSU (Self Sign-Up)? Ta del av vår senaste rapport för att få en inblick i den genomsnittlige SSU-användarens tankar och beteenden kring användningen av SMS. Rapporten är en sammanfattning av en undersökning som genomfördes med LINK Mobilitys SSU-kunder från flera marknader, under hösten 2021. Rapporten innehåller även insikter från våra experter på LINK Mobility och ger dig djupare förståelse för den typiska SSU-användarens beteende, branschutmaningar och framtidsutsikter för mobilkommunikation. 

SSU, eller Self Sign-Up, är ett växande segment hos LINK Mobility och finns idag tillgängligt på flertalet marknader. Syftet med SSU-verksamheten är framför allt att kunna förse små och medelstora företag med ett lättanvänt SMS-verktyg. SSU är ett koncept som fortsätter att utvecklas hos LINK Mobility och vi ser stor potential i verksamheten.  

Den här rapporten utforskar den genomsnittliga SSU-användarens tankar och beteenden. För att ta del av hela rapporten, kan du klicka här. Vi kommer nedan presentera highlights från rapporten och ge tips på hur du kan förbättra din SMS-kommunikation. 

Highlights i rapporten 

Rapporten är indelad i sex kapitel med fokus på olika aspekter av SSU-användares beteenden och framtidens meddelandehantering. Rapporten tar bland annat upp de populäraste användningsområdena för SMS-kommunikation, vilka de primära målen är med kommunikationen, samt hur effektiviteten av SMS-kampanjer mäts och hur företag arbetar för att samla in kunddata och samtycke. 

Vad tar rapporten upp?

  1. SMS som kommunikationsverktyg – användningsområden, metoder och mål med SMS-kommunikation
  2. Databas & Samtycke – metoder för insamling, datapunkter och underhåll 
  3. Effektiviteten av SMS-kommunikation – KPI:er och effektivitetsmätning av SMS-kampanjer 
  4. Verktyg & Metod – användning av verktyg för personalisering, länkar och kanaler
  5. Framtidssyn – framtiden för mobilkommunikation och branschutmaningar 
  6. Demografi – kartläggning av branscher, företagsstorlek och digital adoptionsnivå

Syftet med rapporten är att ge en inblick i SSU-användares beteende när det kommer till mobilkommunikation. Vi hoppas att undersökningen kan bidra till en utveckling av strategier och planering av marknadsaktiviteter, kundserviceprocesser och kundrelationer. Nedan presenterar vi de mest centrala slutsatserna från rapporten.  

1. SMS som kommunikationsverktyg 

Bland respondenterna används SMS framförallt till aviseringar (orderstatus, påminnelser, bekräftelser), notiser, erbjudanden och kampanjer. Trots att automatiserad kommunikation, såsom aviseringar och notiser, är de vanligaste användningsområdena är de relativt få som använder sig av API (Application Programming Interface). Två tredjedelar föredrar att skicka SMS via kundportalen. Det finns alltså stort utrymme bland SSU-användarna att utforska automatisering via API för att utöka effektiviteten i kundkommunikationen.

API

Är du intresserad av att veta mer om fördelarna med API och hur du går tillväga för att komma igång kan du klicka här.  

Det vanligaste målet med SMS-kommunikation är att förbättra kundrelationen, följt av ökad försäljning och varumärkes- och lojalitetsbyggande.

2. Databas & Samtycke 

För att kunna skicka SMS till befintliga och potentiella kunder måste mottagarna alltid ge sitt samtycke i förväg. Enligt denna rapport sker insamling av data och samtycke främst genom kundregistreringar, men också i samband med orderplaceringar och genom formulär på hemsida. Den information som samlas in om kunderna, utöver telefonnummer, är vanligtvis e-postadress och namn. 

Majoriteten (63%) uppdaterar sin kontaktdatabas manuellt medan 12% inte uppdaterar sin databas alls. Det finns alltså förbättringspotential när det kommer till automatisering och effektivisering av underhåll av kontaktdatabasen. Genom att automatisera processen sparar du inte bara resurser, utan kan dessutom förbättra kvaliteten på uppgifterna och utöka de insamlade datapunkterna. 

Vill du ha fler tips på hur du samlar in kunddata och samtycke? Kolla in den här bloggartiklen

3. Effektiviteten av SMS-kommunikation 

De flesta mäter inte effektiviteten av sina SMS-utskick, och i de fall det görs är det framförallt ökad försäljning som mäts. Att det är så pass få som mäter effektiviteten kan förklaras med att det vanligaste användningsområdet för SMS hos SSU-användarna är aviseringar där t.ex. klickfrekvens eller ökad försäljning inte nödvändigtvis är ett relevant nyckeltal. 

Vad gäller uppföljning och analys av resultat går det att se stor utvecklingspotential. Ungefär hälften använder sig av verktyg för förkortade länkar i sina SMS-utskick. Vi har tidigare nämnt fördelarna med att använda sig av detta verktyg – det gör det bland annat möjligt att följa upp klickfrekvensen av SMS-utskicken. Fördelarna med att mäta effektiviteten är att du kan nyttja informationen för att förbättra användarupplevelsen, mätbarheten och resultatet. 

Svårt att veta hur du ska mäta effektiviteten i din SMS-kommunikation? Kolla in våra tips genom att klicka här

4. Metod & Verktyg 

Trots att personalisering ofta bidrar till ökad konverteringsgrad är det få av respondenterna som använder sig av de funktioner som tillhandahålls för att personalisera SMS-utskicken. 59% av de medverkande företagen menar att de inte personaliserar sina utskick, medan 26% gör det och ser dessutom en förbättring i konverteringsgrad. I SMSAPIs kundportal finns det funktioner som gör det enkelt att vara personlig i sin kommunikation. Att till exempel nämna mottagaren vid namn är både ett enkelt och effektivt sätt att förbättra kundrelationen. För att göra utskicken mer kostnadseffektiva och pricksäkra finns det även funktioner som hjälper till att segmentera kunddatabasen.  

Det är dessutom bara hälften av respondenterna som använder sig av länkar i sina SMS-utskick. Att addera länkar i SMS gör det enkelt för mottagaren att agera och gör det även tydligt för mottagaren vad som förväntas göras. Det finns alltså utrymme för utveckling när det kommer till personalisering och tydliga call to actions, något som i slutändan kan bidra till bättre ROI-resultat.

5. Framtidssyn 

Det finns stor potential i kanaler så som WhatsApp och Facebook Messenger som, utöver e-post, var de kanaler som var mest eftertraktade hos respondenterna. Vi ser också enorm potential i en kanal som RCS, även om den här rapporten tyder på att medvetenheten och följaktligen efterfrågan ännu inte riktigt börjat. 

Hälften av respondenterna menade att teckengränsen för SMS var en utmaning. Samtidigt kan man hävda att det är en av styrkorna i SMSet då det blir lättillgängligt för mottagaren. Istället är det viktigt att bredda sitt utbud av kanaler och använda sig av den kanal som passar bäst för en viss typ av information, budskap och målgrupp. Vill du ha tips på när och hur e-post och SMS kan användas, kika in den här bloggartikeln.  

Ett flertal respondenter upplevde att SMS begränsar den typ av interaktion som de vill kunna ha med sina kunder. Vi ser därför att nya kanaler såsom RCS behövs för att kunna matcha och överträffa SSU-användarnas förväntningar på mobilkommunikation när det kommer till innehåll, interaktion och övergripande kommunikationshantering.  

6. Demografi 

Bland de företag som deltog i rapporten fanns de representanter från ett brett spektrum av branscher där den största andelen bestod av detaljhandel och allmännyttiga företag. Majoriteten (62%) av de medverkande var småföretag, det vill säga företag med upp till tio anställda. 40% av de tillfrågade verkar både i en online- och offlinemiljö.